Huurdersvereniging Waterlandplein

Home/Nieuws flits

Welkom op de website van Huurdersvereniging Waterlandplein.

Om lid van de HVW te worden dient u huurder van Ymere en woonachtig op het Nieuw Waterlandplein te zijn.

Na inschrijving ontvangt uw de Leden Login code per e-mail.

Leden hebben vrij toegang voor het online bekijken van de nieuwsbrief, notulen en het downloaden van documenten, informatie opvragen en deelnemen aan lopende door het bestuur uitgeschreven  enquêtes.

 

De bestuursleden zullen u waar mogelijk met raad en daad bijstaan.

 

Niet leden van de vereniging hebben beperkte mogelijkheden bij het bezoeken van deze website.

 

Wij heten u van harte welkom als lid van de Huurdersvereniging Waterlandplein

Het Bestuur

 

Algemene Ledenvergadering

Wij nodigen u uit voor de algemene leden vergadering 2016
 
Datum: Dinsdag 15 maart 2016.
Waar:   Huis van de Wijk
Tijd:  zaal open 19.00 uur, aanvang vergadering om 19.30.
 
 

CONCEPT

 

 

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging Waterlandplein 3 februari 2015

 

Bij binnenkomst kan iedereen koffie, thee of frisdrank en koekjes pakken van een tafel.

 

Opening, verslag en nieuw bestuur

Om 20:05 opent de Interim Voorzitter Arie Neijman de vergader­ing en heet iedereen welkom. Omdat de afgetreden Voorzitter, mevrouw M. Roele-Aertsen niet aanwezig kan zijn, stelt hij voor om de agenda voor deze vergadering enigzins aan te passen en gaat over tot agendapunt 2: Vaststellen aantal stemgerechtigde leden t.b.v. besluitvorming:

 

Bepaling aantal aanwezige leden t.b.v. besluitvorming

In totaal, 23 aanwezigen, waarvan 23 stemgerechtigd.

 

Afwezig met melding vooraf

De volgende mensen waren afwezig met melding vooraf:

Dhr G. Stuijfzand                        83

Mevr. E.G. Koopmans              108

Mevr. M. Roele-Aertsen            212

Mevr. M. Van Galen                 315

Mevr. H. Bramlage-Van Galen  317

Dhr J. van Dijk IJdoornlaan      251-T

 

Vervolgens wil de Interim Voorzitter agendapunt 3 (Afscheid mevrouw M. Roele-Aertsen als Voorzitter), 4 (Stemming op de heer A. Neijman als nieuwe Voorzitter) en 7 (Verslag van de Voorzitter) samenvoegen tot dit agenda punt: Opening, verslag en nieuw bestuur.

      De Interim Voorzitter vertelt dat er geen extra agendapunten zijn binnengekomen na het versturen van de vergaderstukken en gaat verder.

      Hij vertelt dat hij deze vergadering voorzit omdat onze reguliere voorzitster, Marja Roele-Aertsen, wegens drukke werkzaamheden, die veel van haar tijd vragen, in december heeft moeten besluiten te stoppen met haar inbreng. Hij heeft met instemming van de overige Bestuursleden haar taken tijdelijk op zich genomen en wil straks de ALV om goedkeuring vragen om in een andere opzet en taakverdeling als Bestuur door te gaan.

      Hij vertelt ook dat Marja helaas vanavond niet aanwezig kan zijn maar dat het Bestuur onze waardering op gepaste wijze bij haar zal overbrengen. Hij gaat er vanuit dat de vergadering de waardering van het bestuur voor het door haar verrichte werk kan onderschrijven.

 

Hierna leest de Interim Voorzitter zijn verslag voor, zie bijlage 1, pagina 4.

 

De Interim Voorzitter vertelt dat het Bestuur heeft besloten deze vergadering voor te stellen om goedkeuring te verlenen aan het volgende voorstel. (Bij toestemming om Statuten te wijzigen is 2/3 van de stemmen vereist.)

Het Bestuur gaat verder met vier mensen in plaats van vijf (formeel vragen wij daarbij ook om de Statuten hiervoor aan te mogen passen, waarvoor alleen de instemming van deze vergadering nodig is, met gewone meerderheid en ongeacht het aantal aanwezige leden) met een taak­verdeling zoals deze nu al is, te weten Arie Neijman Voorzitter, de overige functies (Secretaris, Penningmeester en Technische Ondersteuning) blijven gelijk. De functie van Tweede Secretaris en Vice-Voorzitter vervalt.

 

De Interim Voorzitter vraagt de vergadering hiervoor officieel toestemming na het beantwoorden van mogelijke vragen. Op de vraag of er vragen waren, waren er geen vragen. Op de vraag of de vergadering hierbij toestemming verleent, was iedereen het eens met het voorstel. Dus het nieuwe Bestuur is een feit.

      Toen ging de vergadering over tot agendapunt 5, Ingekomen stukken:

 

Ingekomen stukken

Er waren twee ingekomen stukken, van Dhr Dekker en Dhr Sluijter. Beide ingekomen stukken zijn toegevoegd aan de agenda voor de komende vergadering met Ymere. Dhr Sluijter vertelt dat zijn probleem is opgelost.

 

Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 28 januari 2014

Deze notulen worden unaniem goedgekeurd zonder vragen of commentaar.

 

Verslag Penningmeester

De Penningmeester leest zijn verslag voor, zie bijlage 2, pagina 5. Daarna vraagt de Voorzitter of de Kascommissie haar bevindingen kan geven. Hierop antwoord Dhr Perbal dat de Kascommis­sie het financieel verslag goedkeurt. De Voorzitter bedankt de Kascommissie voor haar werk.

 

De Voorzitter zegt dat formeel elk jaar een lid van de Kascommissie moet aftreden. Maar omdat dit lastig is en het is moeilijk om nieuwe leden voor dit werk te vinden, wil het Bestuur voor­stellen dat de Statuten zodanig aangepast worden dat de Kascommissieleden zitting houden totdat zij zelf willen stoppen of totdat de ALV hen verzoekt te stoppen.

 

Dit voorstel wordt aangenomen en de Voorzitter feliciteert de leden van de Kascommissie met hun voortgaande benoeming.

 

Verslag Secretaris

De Voorzitter leest het verslag voor, zie bijlage 3, pagina 5 en 6.

 

Verslag Technische Ondersteuning

Nadat de Voorzitter het verslag van de Secretaris heeft voorgedragen, spreekt de Technische Ondersteuning over twee onderwerpen. Enerzijds de radiatorthermostaten en de daaraan gekoppelde enquête, anderzijds de door Ymere zeer spoedig toegezegde stookkosten­afrekening voor de tweede helft van 2012. Beide onderwerpen leveren een levendige discussie op en eenieder lucht zijn hart.

Rondvraag en sluiting

Gedurende de vergadering waren er een paar geanimeerde gesprekken, waarvan hieronder een kort overzicht.

-    Met betrekking tot de algehele toestand v.w.b. Ymere (niet nakomen van beloften, slecht werk leveren e.d.) stelt een lid voor dat de HVW de publiciteit opzoekt.

-    Men is er in het algemeen tegen een hele glazen deur onderaan de noodtrap.

-    De ene mevrouw zegt dat twee fietsen uit haar box zijn gestolen, maar zij heeft geen aangifte gedaan bij de politie.

-    Verschillende leden vragen zich af of de camera's werken.

-    Een lid klaagt over het gebrek aan schoonmaken in de garage waar hij zijn auto parkeert (IJdoorn flat).

-    De heer Hobby bedankt het Bestuur voor het feit dat er na 20 jaar eindelijk handleuningen zijn geplaatst op de noodtrap van de lage galerijflat.

 

Aan het einde van de Rondvraag spreekt de heer Perbal, die als Wijkbeheer in Amsterdam Zuid-Oost werkt. Hij zegt dat de problemen die men bij het Waterlandplein heeft, overeenkomen met de problemen die hij tegenkomt in Amsterdam Zuid-Oost en dat men altijd de politie moet bellen als iets niet klopt.

 

Op het commentaar dat de politie niets doet, zegt de heer Perbal dat men toch altijd moet bellen want alle klachten worden geregistreerd.

 

Na een zeer prettig verlopen vergadering sluit de Voorzitter de vergadering rond 22:00, en ging men door beneden gezellig verder onder het genot van een drankje en een hapje.
Bijlage 1: Verslag van de Interim Voorzitter over 2014

 

Een aantal zaken zijn prima verlopen, een aantal goed en een aantal iets minder goed. De Secretaris, de Technische ondersteuning en de Penningmeester, ook via de Kascommissie, zullen verantwoording en verslag uitbrengen. Ik beperk mij tot een aantal Algemene Zaken.

 

De Nieuwsbrief Minder keer uitgekomen dan gepland, voornamelijk door de hoge kosten. Er wordt gekeken naar een goedkopere oplossing. De waardering voor deze Nieuwsbrief is zeker bij externe organisaties groot, zo groot zelfs dat SBO (Stichting Bewoners Organisaties van Ymere) recent in haar jaarlijkse navraag naar het reilen en zeilen van de verschillende Bewoners Organisaties, opgenomen heeft of er in een bepaalde wijk ook een Nieuwsbrief is. Onder de huurders zelf is dit wisselend, helaas komen wij de Nieuwsbrief soms tegen in de prullenbak die in de verschillende hallen geplaatst zijn.

 

Nogmaals onze oproep: heeft u ideeën voor een andere of betere opzet, laat u horen, stuur in, geef suggesties. Wij gaan er in ieder geval mee door, planning is twee keer per jaar.

 

Overleg met Ymere. In het algemeen is het overleg goed, helaas moeten wij ook constateren dat de afwikkeling van resultaten uit het overleg in vele gevallen moeizaam, traag en niet in overeen­stemming met de afspraken is. Een van de oorzaken is de reorganisatie binnen Ymere en de overplaatsing van verschillende mensen. Wij menen wel dat dit argument niet tot in lengte van jaren gebruikt kan blijven worden.

 

De voltooiing van verbouw en nieuwbouw is achter de rug. Niet alle zaken lopen zoals zou moeten maar er worden diverse pogingen gedaan van het Plein en de directe omgeving iets te maken (b.v. feest op het plein op 21 februari). Aanleg van de open ruimte naast Het Oog, speeltoestellen en recreatiemogelijkheden en uiteraard het gebruik van het Podium. Allemaal nog niet perfect, maar het vordert gestaag. Uiteraard blijft de inzet van de bewoners een vereiste hiervoor en wij doen nogmaals een oproep dit levendig te houden.

 

Een geheel andere ontwikkeling is het eigendom van de gebouwen op en rondom het Plein. Recent is het winkelcentrum door Ymere verkocht aan een particuliere belegger. Zeer recent blijken ook de twee woontorens, De IJdoorntoren en de Noordertoren in een vergevorderde fase van verkoop te zijn. Ymere had aangekondigd deze torens in de verkoop te doen en zelf betrokken te blijven bij diverse zaken die hierbij spelen. De werkelijkheid hiervan moet nog blijken. Recent overleg heeft opgeleverd dat wij binnenkort een gesprek kunnen hebben met de nieuwe eigenaar en wellicht tot afspraken kunnen komen die noodzakelijk zijn om de vrije sector huurders van de nodige zekerheden te voorzien. Wij moeten helaas constateren dat Ymere hierbij een weg gevolgd heeft die niet echt een schoonheidsprijs verdient. In overleg met verschillende organisaties wordt nog gekeken of wij Ymere hierop aan kunnen spreken. Een andere kant hierbij is of alle huurders na de verkoop in één Huurdersvereniging kunnen en moeten blijven. (Dit alleen om de kracht op het plein te versterken.)

 

Bijlage 2: Verslag Penningmeester over 2014

 

Het verenigingsjaar 2014 is afgesloten met een klein verlies van €185,40. Dit heeft geleid tot een verlaging van de Algemene reserve voor eenzelfde bedrag.

 

De algemene reserve van de Vereniging is €2011,69.

 

In 2014 is vrij veel inzet en geld besteed aan drukwerk en promotie mede in verband met de laatste fase van realisering van het Waterlandplein en ons streven om ook de vrije sector huurders bij de Vereniging te betrekken.

 

Ymere heeft ons aangeboden bij hen te kopiëren, maar wij hebben besloten daar niet altijd gebruik van te maken, zeker niet in situaties van interne verslagen en stukken voor overleg. Wij kunnen deze kosten ook indienen bij SBO en aldus vergoed krijgen maar dit jaar zijn op het laatste moment nog extra kosten ontstaan in verband met de voorgenomen verkoop van de twee woontorens van de vrije sectorhuur. Deze extra kosten zijn nu in 2015 aangevraagd.

 

Een tweede punt van vermelden is de contributie. Wij hebben de leden een drietal keren verzocht de contributie te betalen en hebben helaas moeten constateren dat medio november nog steeds een aantal leden niet betaald hadden. Formeel is aan deze mensen meegedeeld dat wij een laatste mogelijkheid boden te betalen en na 14 dagen over zouden gaan tot beëindiging van het lidmaat­schap. Dit heeft tot een ledenverlies geleid van 21 leden.

 

De recente verkoopplannen van Ymere heeft weer tot een toename van het aantal leden geleid en het huidige ledenaantal is 108.

 

Voor 2015 is besloten de contributie gelijk te houden. Voor 2015 is ook besloten de kostenpost Drukwerk e.d. op te splitsen in Promotie en Drukwerk zodat deze post inzichtelijker wordt.

 

 

Bijlage 3 Verslag Secretaris over 2014

 

Het tweede jaar van dit Bestuur is een voortzetting geweest van het eerste jaar, waarbij wederom veel is gebeurd. Door middel van regelmatige gesprekken tussen de HVW en Ymere zijn verschillende dingen opgelost, waaronder:

-    De handleuning op de resterende delen van de brandtrap van de lage galerijflat zijn nu ook eindelijk geplaatst. En, na herhaaldelijk aandringen van het Bestuur, zijn de treden van dit trappenhuis verbeterd. Helaas moeten de treden aflopen naar beneden maar met de nieuwe handleuningen is de brandtrap een stuk veiliger dan voorheen.

-    De toegang binnen de garage van blok 2 (deur Lansuplant) is beperkt, om te voorkomen dat ongewensten in de garage kunnen komen.

-    Af en toe was er water in de liftschacht van de lage galerijflat. Dit is nu opgelost.

 

Het Bestuur heeft een tweede schouw gehouden in en om de gebouwenmet vertegen­woord­igers van Ymere, waarbij allerlei kleine dingen zijn besproken en opgelost:

Hoge galerijflat

-    Raam bij voordeur zit een barst, gerepareerd.

-    Brievenbussen zijn vies en er wordt geplast in het hoekje, schoongemaakt.

Lage galerijflat

-    Situatie parkeerplaats en bereikbaarheid garages. Nieuwe tegels en obstakels geplaatst.

-    Ongebruikte brievenbussen legen en dichtmaken, gedaan.

-    Pilaar in de hal herstellen, gedaan.

-    Hoekje onder trap wordt niet goed schoongemaakt. Schoonmaker hierop aangesproken.

-    Nooduitgangbordje niet goed zichtbaar door buis. Situatie opgelost.

-    Waterlandplein 309: betonrot, gerepareerd. (Dit was zo sinds de renovatie)

-    Ontbrekende schroeven in de platen in de boxgang. Nieuwe schroeven geplaatst.

-    (Later toegevoegd) De drukknoppen op het belpaneel zijn vervangen.

Torenflat

-    Stucwerk in de hal beneden, gerepareerd.

-    Containers tegen de muur buitenkant: Gemeld bij handhaving. Zij pakken het op.

-    Brievenbussen schoonmaken/polijsten, schoongemaakt.

-    Bij huisnummers 238, 186, 212, 198, 192 missen de handvatten op de boxdeur, handvatten geplaatst.

-    Pijp in de boxgang kapot, vervangen.

-    Knop elektrische dranger stuk, gerepareerd.

-    Lamp in boxgang, gerepareerd.

-    Deur naar boxgang 1e etage slot stuk, gerepareerd.

 

Voor wat betreft de torenflat is in de volgende drie gevallen niets veranderd maar wij gaan ze opnieuw bij Ymere onder ogen brengen:

-    Buitenverlichting luifel werkt nog steeds niet.

-    Tweede deur aan linkerkant naar de boxen: slot stuk en de knop om de dranger aan en uit te zetten wordt door bewoners gebruikt.

-    Bord in- uitgang. Julie bestelt nieuw bord. Wordt eind volgende week geplaatst. Nog niet, bord wordt eraf gehaald en er komt nooduitgangverwijzing.

 

Ook zijn er dingen nog gaande:

-    Het Bestuur heeft nog geen vergelijk kunnen bereiken met Ymere over de stookkosten voor de tweede helft van 2012.

-    De situatie met de verwarming in de zomer. De temperatuur van het aangeleverde water is te laag om een woning te verwarmen, maar warm genoeg om de meters te laten lopen.

-    Overlast in de lage galerijflat doordat een huurder allerlei vreemde mensen binnenlaat, die voor herrie, vernielingen e.d. zorgen.

 

Soms wil iets niet:

-    Het gesprek met vertegenwoordigers van Nuon heeft jammergenoeg niet de gewenste resultaten opgeleverd.

-    Er zijn inloopmiddagen georganiseerd, maar er was te weinig interesse en we hebben er vanaf moeten zien. Uiteraard kunnen leden het Bestuur altijd benaderen met problemen.

 

NIEUWSBRIEF November - December 2015

 

Lees hier de Nieuwsbrief

Nieuwsbrief november- december 2015

 (klik op link)

 U kunt voorgaande Nieuwsbrieven nalezen bij Documenten/Statuten/Archief 

Waterlandplein - Oktober 2015
Waterlandplein - Oktober 2015

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld…wat doet de Huurdersvereniging Waterlandplein?

 

* Wij bemiddelen tussen de verhuurder(Ymere) en huurder bij klachten

* Wij voeren drie maandelijks overleg met Ymere over diverse zaken o.a. huurverhoging, stookkosten, onderhoud, 

   veiligheid en woongenot

* Wij schouwen samen met Ymere de gebouwen

* Onderhandelen met het Stadsdeel, Reiniging en Politie over openbare orde en veiligheid

* Voorzien bewoners zo nodig van advies

* Controleren maandelijks het stookhuis, dit is bestemd voor de gerenoveerde gebouwen i.v.m. gezamenlijke

   stookkosten

* Nemen deel aan verschillende overleggen/werkgroepen betrekking hebbende op activiteiten van het Waterlandplein

* Organiseren jaarlijks een Algemene Ledenvergadering

* Informeert de leden via de website www.hvwaterlandplein.nl

* Brengen meerdere keren per jaar een Nieuwsbrief uit

* Staan open voor ideeën van onze leden

* Heeft u klachten, meldt uw klacht bij de HVW. Wij kunnen uw spreekbuis zijn.

 

Voor wie is de Huurdersvereniging Waterlandplein?

Alle huurders (sociale en vrije sector) van het Nieuw Waterlandplein

Wilt u lid worden vul dan het formulier in, wij verwelkomen u graag als lid

 

BOXGANG & LIFT GÉÉN AFVALPLEK

Na herhaaldelijk verzoek aan bewoners om de Box gangen en liften niet te gebruiken als grofvuil dumpplaats blijkt het nog steeds niet tot hen door te dringen dat dit niet alleen ongedierte aantrekt maar ook vandalisme in de hand werkt.

Het is VERBODEN en BRANDGEVAARLIJK Ymere gaat meer handhaven (camera systeem) en de bewoners hier op aanspreken, dit kan verdere gevolgen hebben voor desbetreffende.

 

     

 

 

 

Belangrijke Telefoonnummers

Ymere

Spoed

Wateroverlast

tijdens en na kantoortijd en in het weekend

tel. 088 000 8900-1

 

Huismeester

Tel.020 3341038 (Rene) dagelijks tussen  11.30-12.00uur

Tel.06216211931 (Ester Slagman)

 

Politie

Inge van Poecke Wijkagent Werengouw

Tel. 0900 8844 - mob.06 222 004 61

 

Brandweer - Politie Spoed

Tel.112

 

Apps - Verbeter de Buurt (zie bericht hier onder)

voor meldingen o.a.

reiniging overlast

fietswrakken

of bel 1400

 

Over Verbeter de Buurt

Zie je een probleem buiten op straat of in de  buurt? Die lantaarnpaal nog steeds niet gerepareerd? Een vies bushokje,  vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met enorme gaten? Laat het snel en simpel weten met BuitenBeter.

 

Deze app helpt je om gemakkelijk problemen,  irritaties en verbeteringen bekend te maken bij je gemeente. Gemeenten  willen namelijk graag een schone, veilige en goede leefomgeving  realiseren, voor jou. Daarvoor is jouw opmerkzaamheid  en feedback zeer  waardevol.
Voorheen was het behoorlijk ingewikkeld om iets  door te geven, maar daar is nu verandering in gekomen. Verbeter de Buurt! Waar  eerst alleen de echte volharder het meldpunt van de gemeente wist te  vinden, ben jij nu aan zet. Binnen vier stappen en tellen heb je locatie,  probleem en foto gemeld. Hoef jij je er geen zorgen meer over te maken.  Als het nodig is vraagt de gemeente je extra duidelijkheid en  natuurlijk, indien mogelijk wordt het opgelost.

Zo kan het dus ook: snel, makkelijk en meteen melden op de plek en het moment dat jij iets ziet wat niet deugt of beter kan.
Ervaar het zelf:

  • Download nu op je smartphone! (iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry of Windows Mobile)
  • Doe een proefmelding om de app te proberen

GEEF ONGEDIERTE GÉÉN KANS!

Overlast voorkomen

Een gezonde leefomgeving is voor zowel mensen als dieren belangrijk. U kunt zelf meewerken aan een gezonde leefomgeving en overlast voorkomen.

  1. Bewaar voedsel in goed afsluitbare bakken of potten
  2. Zorg dat afval onbereikbaar is voor dieren
  3. Voorkom dat dieren binnen kunnen komen
  4. Overleg met uw buurtgenoten - vaak bent u niet de enige met overlast
  5. Laat nergens voedselresten liggen
  6. Plaats geen vuilniszakken of voedsel op uw balkon of in de boxruimte

Disclaimer & privacy

Copyright Huurdersvereniging Waterlandplein ,

 

Huurdersvereniging Waterlandplein  wil zorgvuldig zijn als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. De Huurdersvereniging Waterlandplein kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Om die reden kunnen aan de informatie op deze pagina’s van de Huurdersvereniging Waterlandplein geen rechten worden ontleend. Evenmin is de Huurdersvereniging Waterlandplein aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie op de website.

Op de pagina’s van de Huurdersvereniging Waterlandplein kunnen links van instellingen en organisaties zijn opgenomen. De Huurdersvereniging Waterlandplein is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites waar naar wordt verwezen.

Op de webpagina van de Huurdersvereniging Waterlandplein www.hvwaterlandplein.nl  is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van, delen van deze paginas zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Huurdersvereniging Waterlandplein inclusief het zogeheten doorlinken naar websites van derden, is NIET toegestaan.

Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpagina van www.hvwaterlandplein.nl wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en zal zo nodig met juridische middelen worden bestreden.

 

07-01-2013