Huurdersvereniging Waterlandplein

Documenten/Statuten/Archief

Notulen van de het kennismakingsgesprek tussen het Bestuur van de Huurdersvereniging Waterlandplein (HVW) en vertegenwoordigers van Ymere

 

Datum: Vrijdag 15 februari 2013

 

Locatie: Kantoor van Ymere, Floraweg 200, Amsterdam

 

Aanwezig

De volgende Bestuursleden van de HVW:                De volgende vertegenwoordigers van Ymere:

Voorzitter Mevrouw M. Roele-Aertsen                      Mevrouw F. Kanters, Gebiedsmanager

Penningmeester Mevrouw M. van Galen                    Mevrouw F. Skraoui, Consulent Gebiedsbeheer

Eerste Secretaris Dhr R.J. Salfrais

Technische Ondersteuning Dhr D.S. Schut

 

Opening

Mevrouw Kanters opent de vergadering om 15:00 uur en heet iedereen welkom, waarbij zij ook een kleine attentie uitreikt aan de Bestuursleden van de HVW.

Bij haar inleiding vertelt mevrouw Kanters over de zeven vestigingen van Ymere in Amsterdam Noord met in totaal 10.000 woningen.

 

De Bestuursleden van de HVW

De aanwezige Bestuursleden van de HVW stellen zich beknopt voor.

 

Verder

-     Mevrouw Kanters reikt de Samenwerkingsovereenkomst uit aan de Bestuursleden van de HVW, met een toelichting, waarbij mevrouw Skraoui ook het een en ander vertelt. Mevrouw Kanters vertelt dat, als de HVW de Samenwerkingsovereenkomst kent en zich daaraan houdt, alles soepel zal lopen.

-     Mevrouw Skraoui merkt op dat zij op dit moment niet precies weet aan wie ze haar E-mails moet adresseren. Er volgt een gesprek, waarin besloten wordt dat het (nieuwe) adres moet zijn: secretariaat@hvwaterlandplein.nl.

      Actie: Eerste Secretaris Dhr Salfrais (Dit is inmiddels gedaan)

 

-     Er wordt verteld dat er een Bewonersraadsvergadering wordt gehouden op 28 maart a.s. om 19:30 uur bij Ymere.

-     Mevrouw Kanters vertelt over de nieuwbouw, waaronder Brandaris en de Vuurtoren. Hier zijn verschillende vrije sector woningen verhuurd. Iedereen is het er mee eens dat het een goed idee is dat deze nieuwe huurders benaderd worden door de HVW. Mevrouw Roele-Aertsen vraagt om een lijst nieuwe huurders en dit wordt toegezegd door Ymere. (Het aantal sociale huurders is ongeveer 222 en het aantal vrije sector huurders is momenteel 48.) De HVW zal inschrijfformulieren aan mevrouw Skraoui afgeven. Deze worden bij tekenen van het huurcontract aan de nieuwe huurders meegegeven.

      Actie: Mevrouw Skraoui voor de lijst nieuwe huurders.

      Actie: De HVW voor de inschrijfformulieren.

 

-     Er wordt gesproken over de Vuurdoorn die opgeleverd wordt en vrije sector woningen heeft evenals de Stenenbaak, die sociale woningen heeft.

-     De HVW mag gratis folders kopiëren bij Ymere. Dit doen meerdere organisaties. Mevrouw Van Galen vraagt wel of de kopieën wel van goede kwaliteit zijn, want de HVW wil goed voor de dag komen.

-     Er komt een tijdelijk podium voor kunst. Het podium wordt geopend op zaterdag 6 april a.s. op de middag.

-     Dhr Salfrais vertelt dat hij geld teruggekregen heeft van de stookkosten in Eindhoven. Deze keer heeft hij bijna twee keer zoveel gekregen als voorheen. Volgens zijn oudbuurvrouw komt dit omdat de VvE aldaar een andere energieleverancier heeft genomen. Mevrouw Kanters geeft aan dat zij op de hoogte is van dit soort fenomeen.

-     Er is een bericht over een Repaircafé aan de Bussumstraat 58, waar huurders terecht kunnen voor de reparatie van electrische en electronische apparatuur.

 

Sluiting

Rond 17:00 uur verlaat mevrouw Kanters de vergadering vanwege andere verplichtingen en bedankt iedereen voor hun komst.

 

Een paar zaken worden nog besproken met mevrouw Skraoui. Een hiervan is de mogelijkheid c.q. de wenselijkheid om berichten van de HVW te vertalen in het Arabisch en het Turks. Mevrouw Skraoui vertelt dat er een groot verschil is tussen het klassieke Arabisch en het hedendaagse Marokaans. Echter uit ervaring blijken vertalingen toch geen goede resultaten te geven en werkt persoonlijk contact veel beter.

 

Mevrouw Roele-Aertsen vertelt dat er onduidelijkheid bestaat over hoe de schenking van €6000,00 door het oude bestuur van de HVW aan Ymere tot stand is gekomen. Omdat het nieuwe bestuur van de HVW met allerlei vragen zit, wil men dit graag weten. Mevrouw Skraoui beloofd de betreffende papieren uit te zoeken en aan Mevrouw Roele-Aertsen te sturen.

Actie: Mevrouw Skraoui

 

Er wordt gesproken over een probleemgezin in de laagbouw. Ymere is op de hoogte hiervan maar heeft bewijs nodig.

 

Dit laatste deel van de vergadering sluit rond 17:30.

 

Al met al een interessante en informatieve vergadering geweest.

 

Een nieuw hoofdstuk

Met het nieuwe bestuur van de HVW gaat de samenwerking met Ymere een nieuwe tijdperk in. Alle leden van het nieuwe bestuur wonen daadwerkelijk op het Waterlandplein en hebben naast een algemeen belang ook een persoonlijk belang in het reilen en zeilen van ons woon­gebied. Dit maakt dat het nieuwe bestuur veel actiever is en zal zijn dan het oude bestuur. Voordeel voor Ymere is dat het contact beter zal zijn en dat Ymere beter op de hoogte zal zijn van dingen die gedaan moeten worden e.d. dan in het verleden. Tevens wil het nieuwe bestuur goede samenwerking met de andere organisaties in de omgeving, zoals de OBA, het muziekcentrum, de winkeliersvereniging enz.

      Er zullen allerlei uitdagingen komen in de nabije toekomst en het is een goede zaak dat de HVW en Ymere samenwerken om deze en andere problemen op te lossen.

      Iedereen is bewust van de belangrijkheid om de groei van het Waterlandplein in goede banen te leiden. Ook is iedereen helaas bewust van de bezuinigingsmaatregelen die de huidige regering door­drukt, vooral het krankzinnige idee om een heffing van €1,7 miljard te leggen op woningcorporaties. Het nieuwe bestuur van de HVW hoopt echter vurig dat Ymere de nodige financiële middelen zal vinden voor de dingen die gedaan moeten worden.

ARCHIEF

Aktie ondernomen na vele klachten

Afrekening stookkosten

Maandag  27 mei 2013 heeft Ymere de Huurdersvereniging Waterlandplein de

stookkosten over het seizoen 2011/2012 gepresenteerd, met als doel onze beoordeling en instemming te verkrijgen.

 

Na alle onderliggende kopie facturen en een uitgebreide specificatiekostenpost per maand en de voorgenomen kostenverdeling tussen de complexen op basis van de oude literverdeling in

ontvangst te hebben genomen, hebben wij ons in alle rust beziggehouden met de beoordeling.

 

Er zijn drie zaken die toelichting behoeven:

1.  Op de onderliggende facturen ontbreekt het aan een begin- en eindmeterstand, waardoor het niet mogelijk is de juistheid van de verbruikte aantallen kubieke meter gas te controleren.

     Ymere neemt contact op met haar contactpersoon bij Nuon om het een en ander aan ons nader te uit te leggen.

2.  Mede door falende of geen controle op de stookkosten afrekening 2010/2011 door het oude bestuur wordt er op de afrekening 2011/2012 een correctie toegepast. De correctie bedraagt €6592,58 over de maand juni 2010 zijnde een niet meegenomen bedrag in de stookkosten afrekening 2010/2011.

3.  Dit heeft betrekking op een boete die is opgelegd door Nuon wegens capaciteit over­schrijding, Ymere gaat deze bij Nuon bestrijden zodat deze boete van de rekening wordt verwijderd.

 

Door dit alles zult u begrijpen, dat wij van de Huurdersvereniging Waterlandplein op dit moment

onze instemming moeten onthouden tot er duidelijkheid is gegeven over de controleerbaarheid

van het opgegeven verbruik.

 

Wij vragen uw begrip in deze voor de vertraging die er mee wordt opgelopen in de uitvoer van de definitieve afrekening stookkosten 2011/2012.

 

Het wachten is op Ymere die het contact met de Nuon tot stand moet brengen, er is door Martine van der Heijden toegezegd dit zo spoedig mogelijk te verwezenlijken

 

 

Eerste feestelijkheden op het Nieuw Waterlandplein

Ondanks de zomerse vakantiedag werd de eerste opening, georganiseerd  door de winkeliers, druk bezocht.

De HVW deelde ballonen uit en gaf informatie aan de nieuwe bewoners van het plein en mochten weer nieuwe leden verwelkomen.

 

In september staat er een grote opening op het programma, alle winkeliers hopen dan hun intrek op het plein te hebben genomen.

 

Ymere verwacht in november de feestelijkheden af te ronden met een spectaculair programma, de oplevering van het Nieuw Waterlandplein is dan een feit.

Bespreking met NUON

Eindelijk is het dan zover, op 23 juli krijgt het bestuur uitleg van de NUON omtrent de stookkosten berekening. Wij houden u op de hoogte van de resultaten.

 

 

 

Persbericht Woonbond

Meldpunt  Huurverhoging brengt veel problemen aan het licht
Veel  huurders hebben problemen met de (inkomensafhankelijke) huurverhoging die zij  per 1 juli 2013 moeten gaan betalen. Problemen die te maken hebben met fouten  bij de uitvoering, met (schending van) de privacy en met de betaalbaarheid van  het wonen. Dit blijkt uit de ruim 2.500 meldingen die in enkele weken tijd bij  het Meldpunt Huurverhoging van de Woonbond zijn binnengekomen. Het rapport met  de analyse van de meldingen wordt dinsdag 28 mei aangeboden aan minister  Blok.
In april 2013 opende de Woonbond het online Meldpunt  Huurverhoging waar huurders terecht kunnen die problemen ondervinden met hun  huurverhoging. Men kon meldingen doen over de betaalbaarheid, de schending van  privacy en fouten in het huurverhogingsvoorstel.
Volgens  Woonbonddirecteur Ronald Paping vormen de vele meldingen niet meer dan het topje  van de ijsberg. ‘De gluurverhoging houdt te weinig rekening met de individuele  situatie van huurders. Veel mensen kampen met betaalbaarheidproblemen. Er worden  schrijnende situaties gemeld.’ Paping wijst er in dat verband op dat de  regelgeving overhaast is ingevoerd. ‘De systematiek van de gluurverhoging is op  veel punten slecht uitgewerkt en onduidelijk.’
Uit de eerste meldingen  bij het Meldpunt Huurverhoging blijkt:

  • Er doen zich veel fouten voor bij de   uitvoering van de maatregelen en de bureaucratische drempels voor huurders   zijn aanzienlijk.  
  • Specifieke groepen als werklozen,   ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mantelzorgers worden extra   getroffen door een maatregel die bedoeld was om scheefwoners aan te   pakken.  
  • De betaalbaarheid van het huren wordt een   steeds groter probleem. De inkomensafhankelijke huurverhoging wordt als zeer   onrechtvaardig ervaren.  
  • Er is sprake van schending van de privacy   en oneigenlijk gebruik van de inkomensverklaringen.

Fouten en  bureaucratie De belastingdienst beschikt kennelijk niet over  inkomensgegevens van alle huurders. Dat leidt tot ongelijke behandeling bij de  (inkomensafhankelijke) huurverhoging en dat zet veel kwaad bloed. Geregeld is de  huurverhoging gebaseerd op verkeerde inkomensgegevens. Verhuurders doen zelf  niets om dat recht te zetten en verwijzen de huurder door naar de  belastingdienst. Er zijn specifieke situaties waarin de regelgeving  tekortschiet. Bijvoorbeeld als het gaat om huishoudens met inwonende kinderen of  met ouders in verpleeghuizen. Veel mensen melden dat de inkomensgegevens uit  2011 niet meer opgaan voor hun huidige situatie. Dit geldt vooral voor werklozen  en gepensioneerden, maar ook voor huurders met onregelmatige inkomsten (zzp‘ers  en flexwerkers), alimentatie en specifieke pensioenregelingen. Bureaucratische  drempels staan ook in de weg om een klacht of een bezwaarschrift in te dienen,  al zou dat terecht zijn. Bovendien zijn daar kosten aan  verbonden.
Betaalbaarheidsproblemen Veel huurders  melden dat zij de extra huurverhoging niet of nauwelijks kunnen betalen. En  velen vinden het onrechtvaardig om het etiket 'scheefwoner' opgeplakt te  krijgen. Verhuizen naar een andere woning of een woning kopen is voor hen  meestal geen alternatief. Werklozen, gepensioneerden, chronisch zieken en  gehandicapten worden door de maatregelen extra getroffen. De 'hardheidsclausule'  voor die laatste groep blijkt in de praktijk door het stringente karakter te  weinig soelaas te bieden, bijvoorbeeld voor gehandicapten die zelf mantelzorg  hebben geregeld.
Privacyschending De schending van de  privacy is voor veel huurders een belangrijk, vaak principieel probleem. Dat de  inko-mensgegevens zomaar bij de verhuurder terechtkomen, geeft huurders een  gevoel van onveiligheid en onredelijkheid. Zowel sociale als commerciële  verhuurders hebben ten onrechte inkomensgegevens opgevraagd van huurders in  geliberaliseerde woningen en hen de hoogste huurverhoging gepresenteerd, al is  dat volgens de wet niet toegestaan. In de praktijk blijkt ook dat veel  verhuurders fouten maken of onzorgvuldig omgaan met de privacy, en zelfs dat  inkomensgegevens soms worden uitgewisseld met  derden.
Mislukt  experiment De Woonbond is  van mening dat het gezien de ervaringen van 2013 ongewenst is om door te gaan  met de gluurverhoging. Woonbonddirecteur Ronald Paping: 'Wat ons betreft is de  inkomensafhankelijke huurverhoging een mislukt experiment dat in 2014 geen  vervolg moet krijgen.'

 

 

OPENING WATERLANDPLEIN

zaterdag 6 juli  van 11.00 uur - 16.00 uur

 

Tijdens de eerste feestelijkheden kunt u de Huurdersvereniging met een stand op het Waterlandplein vinden. Nieuwe leden ontvangen een kleine suprise, voor de kinderen is er vrolijk gekleurde ballon.

 

 

 

 

Dag van de verbinding, 14 december 2013

                   

 

Op zaterdag 14 december tussen 10.00 en 16.00 uur bruist het Waterlandplein. Op deze dag wordt ”de dag van de verbinding” gevierd, die geheel in het teken staat van kerst, saamhorigheid, verbinding en het lichtjesfeest. Samen met bewoners, ondernemers en lokale partijen organiseert stadsdeel Noord een gezellige kerstmarkt.  U kunt genieten van vele activiteiten op het plein: muziekoptredens, een kerstmarkt, spel en sport activiteiten, workshop kerststukjes maken, een verhalenverteller,  lekkere hapjes, drankjes en natuurlijk ontbreekt de Kerstman niet.

Ook worden de vele vrijwilligers, die het afgelopen jaar, actief waren in de Waterlandplein buurt, in het zonnetje gezet.

U bent van harte welkom op zaterdag 14 december tussen 10.00 en 16.00 uur.

 

Programma (onder voorbehoud)

 

10.00 u          start kerstmarkt

11.00 u          entree Kerstman met brassband

11.15 u          verhalen van Loes Glandorff

                     (kerstachtige vertellingen geïnspireerd door    haar reizen in Mongolië)

11.30 u          dag van de verbinding: ontvangst van de vrijwilligers uit de buurt

 

12.00 u          Kerstman (Huurders Vereniging Waterlandplein deelt kleine cadeautjes

                      uit  aan de kinderen)

                      verhalen van Loes Glandorff

                      diverse optredens

12.45 u          optreden DAT school

 

13.00 u          Kerstman (Huurders Vereniging Waterlandplein deelt kleine cadeautjes

                      uit  aan de kinderen)

 

                      verhalen van Loes Glandorff

13.15 u          optreden DAT school

13.30 u          verhalen van Loes Glandorff

14.00 u          kerstmodeshow

14.30 u          prijsuitreiking van winkeliers (via lootjes)

14.30 u          diverse optredens, o.a. de DOCK RAP

15.00 u          verhalen van Loes Glandorff

                      optreden van o.a. George en Willem

                      afscheid Kerstman                       

16.00 u          einde

 

Waterlanplein winkelcentrum 9 oktober 2013 officieel geopend

Van 14 t/m 20 oktober 2013 vindt de Week van de Energierekening plaats. Een week waarin de Woonbond extra aandacht vraagt de mogelijkheden van praktische energiebesparing in huis. Een huurder kan namelijk zelf allerlei eenvoudige maatregelen nemen om het eigen wooncomfort te verbeteren en de energierekening te verlagen met soms wel honderden euro's per jaar.

 

 

 

Woonbondpersbericht

 

Grootschalige liberalisering  dreigt

 

 

Minister Blok wil een fors aantal sociale  huurwoningen liberaliseren door ze over te plaatsen naar een commerciële BV. De  Woonbond vindt deze nieuwe plannen volstrekt ongewenst. De vermindering van de  sociale huurwoningen met honderduizenden is een aanslag op de beschikbaarheid  van betaalbare woningen en op de betaalbaarheid van het  huren.
Vandaag bracht de NOS de notitie van minister Blok naar  buiten met de nieuwe plannen over de herziening van de Woningwet. Pluspunt is  dat de positie van huurders bij de woonvisie en de prestatieafspraken versterkt  wordt. Minpunten zijn daarentegen de sterke inperking van het taakgebied van  corporaties en het onderbrengen van het financiële toezicht bij de minister; dit  bedreigt de onafhankelijkheid en de professionaliteit van het  toezicht.   Meest opvallende minpunt is dat de minister niet alleen  het commerciële bezit van corporaties in een commerciële (overgangs-) BV wil  plaatsen, maar ook een groot deel van de te liberaliseren woningen. Het gaat  hier om sociale huurwoningen die op grond van het aantal woningwaarderingspunten  te liberaliseren zijn, omdat ze meer dan 141 punten hebben. De huur kan hierdoor  onbeperkt stijgen boven de liberalisatiegrens van € 681. Het gaat hierbij om  ongeveer 200.000 tot 300.000 woningen.
De Woonbond is er fel tegen dat  het aantal sociale huurwoningen met zo’n 10% wordt verlaagd. Dit betekent minder  betaalbare huurwoningen en nog langere wachtlijsten. Zeker in deze tijd van  crisis, toenemende werkloosheid en koopkrachtdaling is dat absoluut ongewenst.  Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘We gaan toch niet beleven dat via een  aanpassing van de woningwet een nieuwe aanval wordt gedaan op de betaalbare  woningvoorraad. Hier moet de politiek een stokje voor steken. De nadruk moet de  komende jaren juist liggen in de uitbreiding in plaats van de inkrimping van de  sociale huurvoorraad.’

   

De Kerstman met cadeautjes van uw Huurdersvereniging

zorgde mede dat op 14 December

"de dag van de verbinding" een succes werd.

NIEUWSBRIEF 2 - MEI  2014

hvw_nieuwsbrief_2_mei_2014_.pdf

Inloop spreekuur

In verband met komende vakantie periode beginnen wij met het spreekuur op de 1ste donderdag van september.

Tijdens het spreekuur kan iedereen langs komen en met Bestuursleden overleggen, vragen bespreken, klachten indienen, hulpvragen stellen, enzovoort. Dit is waarschijnlijk eenvoudiger dan een mail sturen of ergens iemand aanschieten met een vraag.

Wij stellen voorlopig voor dit één keer per maand te doen op de eerste donderdag van de maand.

Tijd: van 14.00 tot 15.00 uur. Afhankelijk van de belangstelling kan dit aangepast worden.

Plaats: in de hal van het Huis van de Wijk.

 

Bewoners die interesse hebben om lid te worden van de HVW zijn van harte welkom.

Het aanmeldingsformulier vind u op achterzijde van deze Nieuwsbrief.

hvw_nieuwsbrief__leefregels_waterlandplein.doc

hvw_nieuwsbrief_1_2014.pdf

 Nieuwsbrief 1 2014

Uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering 28 januari 2014

 

Agenda

1   Opening door de Voorzitter

2   Bepaling aantal aanwezige leden t.b.v. besluitvorming

3   Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 6 januari 2013

4   Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 29 mei 2013

5   Verslag Kascommissie over de financiën 2013

6   Verslag Secretaris plus ingekomen stukken

   Pauze

7   Verslag Technische Ondersteuning

8   Verhoging ledencontributie

9   Flatvertegenwoordigers

10 Rondvraag en sluiting/informeel samenzijn

 

 Bewoners die interesse hebben om lid te worden van de HVW zijn van harte welkom

 Locatie: Huis van de Wijk

             Waterlandplein

 

             Zaal open 19.30 u.

             Aanvang   20.00 u.

-----------------------

 

Geachte leden en bewoners van het Waterlandplein,

 

2014 is enkele weken oud en het Waterlandplein bevindt zich in haar laatste fase wat betreft de afronding tot Nieuw Waterlandplein. In week twee zijn de werkzaamheden aan het parkeerterrein tussen de lage galerijflat en de torenflat gestart.

In 2008 is met de sloop van bedrijven en flatgebouw aan de Beverwijkstraat de lange periode van veranderingen aan het hart van onze buurt begonnen.

Winkeliers verhuisden naar het tijdelijke winkelcentrum en het grootschalige renovatieproject van de drie flats, de bouw van zes appartement complexen en een geheel nieuw winkelcentrum werd realiteit.

Het vorige bestuur van de HVW heeft in deze fase een belangrijke rol gespeeld bij allerlei overleg.

De hoop is dat de werkzaamheden volgens plan gaan en de werkzaamheden in april zijn afgerond, al zullen er nog de nodige werkzaamheden plaatsvinden om de omgeving van het plein volgens plan te herindelen.

 

Intussen hebben we meer dan 300 nieuwe bewoners, terugkerende en nieuwe ondernemers op het plein mogen verwelkomen. Verschillende opening feestjes hebben de aandacht gevestigd op het plein en de pers heeft regelmatig de loftrompet laten klinken.  

 

Het parkeerprobleem voor huurders en bezoekers duurt nog even voort en dit zorgt soms voor ergernis. Hopelijk is het probleem na de afronding van de werkzaamheden opgelost.

Tijdens overleg met verantwoordelijke instanties is en wordt dit herhaaldelijk besproken en binnen de mogelijkheden worden oplossingen gezocht.

 

Vandalisme en vervuiling in de gebouwen, parkeergarages op en rond het plein blijven een heet hangijzer. De HVW is dan ook druk in bespreking met Politie, Stadsdeel, Reiniging en Ymere om deze problemen onder controle te krijgen. Getracht wordt het plaatsen van bewakingscamera’s van de grond te krijgen. Als bewoners hebben wij natuurlijk ook een verantwoordelijkheid onder andere door (grof)vuil te plaatsen op daarvoor bestemde plaatsen op en rond het plein.

 

Agenda

Indien u agendapunten wilt inbrengen verzoeken wij u dit voor 27 januari in te leveren.

Bent u verhinderd om de ALV bij te wonen gaarne afmelden i.v.m. organisatie bij

Ron Salfrais tel. 6361984 of per e-mail: secretariaat@hvwaterlandplein. nl

Waterlandplein 305 (lage galerijflat)

Wilt u lid worden dan bent u van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering

Klachten afzuigsysteem

Er komen klachten bij de HVW binnen over het mechanische afzuigsysteem in de toiletruimte van de gerenoveerde woningen. Het systeem is niet aangesloten op het hoofd afzuigkanaal, dit veroorzaakt

vette zwarte roet die moeilijk is te verwijderen. In gesprek met Ymere is voorgesteld dat bewoners die last hiervan ondervinden contact opnemen met Melanie Schipper (Ymere) tel. 0880 008900.

Oud ontmoet Nieuw....leer uw buren kennen

43 jaar geleden verhuisde het gezin Hobby met twee kinderen van de Kostverlorenkade naar het landelijke Noord.Ruimte,groen,rust en schone straten en bovenal een geweldige mooie nieuwe flat. De huur van rond de 60 gulden ging naar 259 gulden maar het was het allemaal waard. De kinderen groeiden er onbezorgd op met alle vrijheid van spelen op straat en gingen aan de overkant van de straat naar de IJdoornschool. Het grote aanbod aan winkels op het plein maakte het geheel compleet. In de loop der jaren wisselde de flat vijf keer van eigenaar en geen van allen nam verantwoording voor het onderhoud. Het flatgebouw stond op de nominatie om te worden gesloopt.Volgens wethouder Peer moest het plaats maken voor nieuwbouw om bewoners uit de stad gelegenheid te geven om hier tekomen wonen,de huidige bewoners moesten maar gaan verhuizen. Mevrouw Hobby kreeg gezondheidsproblemenen het trappen lopen werd een probleem,er werd gekeken op IJburg naar een flat met lift maar dat leverde niet het gewenste resultaatop, het Waterlandplein was niet te evenaren.

Dhr. Hobby, oud DWS voetbalspeler wierp zich met medebewoners op tegen het voorgenomen plan en de op handen zijnde besluiten van het Stadsdeel. Inmiddels was Ymere eigenaar geworden. De volgende stap moest genomen worden om te kunnen blijven wonen op deze heerlijke plek.

 

Met steun van de HVW is er na vele haken en ogen plus een huurbijdrage van €25 p.m.toestemming gegeven om een lift aan de buitenkant van het gebouw te realiseren.

 

De lage galerijflat is sindsdien senioren flat geworden. De heer en mevrouw Hobby wonen en genieten mede door de vele veranderingen in de buurt nog met veel plezier op het Waterlandplein. Mijnheer doet regelmatig zijn wandelingetje in de buurt of pakt de fiets om te genieten van de dorpen en schoonheid van de omgeving rondom het Waterlandplein.

 

Wij zoeken medebewoners die mee willen werken aan deze terugkerende rubriek bel tel. 06 26952602

Dag van de Verbinding

 

De dag van de Verbinding op 14 december was ondanks het slechte weer een succes. De HVW Kerstman deelde cadeautjes uit aan de kinderen. Er waren optredens en rond het plein stonden kraampjes. Verder werden de vrijwilligers uit de Waterlandplein Buurt in het zonnetje gezet. In de toekomst zullen er meerdere evenementen gaan plaatsvinden, een team van verschillende organisaties waar o.a. de HVW zich gaan beraden in welke vorm het plein en het podium het beste gebruikt kan gaan worden. Er staan al verschillende evenementen op het programma. Ideeën van bewoners zijn van harte welkom. U kunt contact opnemen met het bestuur of via de rubriek “Zegt u het maar” op de website.

Woonduur verdwijnt, alleen inschrijfduur telt

Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet in Nederland: iedereen moet zo veel mogelijk kunnen wonen op de plek waar hij wil. Gemeenten mogen bijvoorbeeld minder sociale huurwoningen reserveren voor eigen inwoners. In de stadsregio Amsterdam veranderen daardoor de regels. De opgebouwde woonduur vervalt. Voor iedereen die in de toekomst in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning, is het daarom verstandig zich in te schrijven bij WoningNet. De nieuwe regels gaan 1 juli 2015 in en hebben zowel effect op huurders als op mensen met een eigen woning.

Wat verandert er?

De regio Amsterdam is populair: veel mensen willen er wonen. Daarom zijn er ook regels voor de verdeling van sociale huurwoningen: wie de langste wachttijd heeft, is bij de meeste woningen het eerst aan de beurt. Tot nu toe telde zowel de woonduur mee (hoe lang u in de regio woont, in uw huidige zelfstandige woning) als de inschrijfduur (hoe lang u als woningzoekende staat ingeschreven bij WoningNet). Dat verandert vanaf 1 juli 2015. Dan vervalt de woonduur en geldt alleen nog de datum van inschrijving bij WoningNet. Ook vervallen de regelingen die met woonduur te maken hebben: het samenvoegen van woonduur bij samenwonen of tijdelijk behoud van woonduur en inschrijfduur na verhuizing.

Wat betekent dat voor u?

Voor iedereen die in de toekomst in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning in de Stadsregio Amsterdam, is het verstandig om zich in te schrijven bij WoningNet. Dat geldt zowel voor huurders als voor mensen met een koopwoning. Zo bouwt u inschrijfduur op en die is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een huurwoning. Hoe langer uw inschrijfduur, hoe eerder u aan de beurt bent wanneer u wilt verhuizen. Bijvoorbeeld als u met pensioen gaat en uw inkomen daalt, of na een scheiding.

Woonduur houden? Vóór 1 juli 2015 inschrijven!

Om de huidige inwoners van de stadsregio tegemoet te komen, is een tijdelijke overgangsregeling ingesteld. Zo kunt u de opgebouwde woonduur na 1 juli 2015 nog vijftien jaar gebruiken wanneer u verhuist naar een sociale huurwoning. Die periode is ongeveer gelijk aan de gemiddelde woonduur in de regio voordat mensen verhuizen.

  • Staat u al ingeschreven bij WoningNet, dan hoeft u niets te doen. Uw woonduur wordt op 1 juli 2015 automatisch één-op-één omgezet naar inschrijfduur, tenzij uw inschrijfduur bij WoningNet langer is dan de tijd die u in uw huidige woning woont. Wel is het verstandig te controleren of uw inschrijfgegevens nog kloppen.
  • Heeft u zich nog niet aangemeld bij WoningNet? Schrijf u dan in vóór 1 juli 2015. Uw woonduur wordt dan op 1 juli 2015 omgezet naar inschrijfduur.

Na vijftien jaar stopt de overgangsregeling en telt alleen nog de inschrijfduur, vanaf de datum dat u zich heeft ingeschreven bij WoningNet.

Meer informatie

U kunt zich inschrijven bij WoningNet via www.woningnetregioamsterdam.nl. Aan de inschrijving zijn wel kosten verbonden: bij inschrijving betaalt u eenmalig 50 euro en daarna elk jaar 10 euro verlengingskosten. Stond u eerder al ingeschreven, maar is uw inschrijving verlopen na de invoering van verlengingskosten? Dan betaalt u bij herinschrijving vóór 1 juli 2015 geen inschrijfkosten, maar alleen de gemiste verlengingskosten.

Meer informatie over de nieuwe regels en wat die voor u betekenen, vindt u op de website van WoningNet. Zie het overzicht met vragen en antwoorden op de website van WoningNet.

Woonbondpersbericht. Kabinetsbeleid desastreus voor huurders

 

 

Steeds meer huurders lopen het risico de huur niet meer te kunnen betalen, blijkt uit een vandaag verschenen rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De onderzoekers waarschuwen dat de positie van huurders ondanks economisch herstel wellicht niet verbetert, door de hoge huurverhogingen de afgelopen jaren.

De Woonbond ziet hierin een bevestiging dat het kabinetsbeleid desastreus uitpakt voor huurders. ‘De huren zijn de afgelopen twee jaar met ruim negen procent gestegen, dat is de hoogste stijging in twintig jaar,’ stelt Ronald Paping, directeur van de Nederlandse Woonbond.

Daarnaast vreest de Woonbond dat de maximale huurprijs opnieuw gaat stijgen op plekken waar betaalbaarheid voor huurders al een groot probleem is. Minister Blok kwam begin deze week met een plan voor een nieuwe woningwaarderingsstelsel, het puntensysteem waarmee de maximale huurprijs van een huurwoning wordt berekend. Juist in steden waar betaalbaarheid al een groot probleem is, zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, krijgen verhuurders de kans de maximale huurprijs te verhogen. Paping: ‘Het kabinet lijkt elke kans op hogere huren aan te grijpen. Terwijl de grens voor veel huurders al lang bereikt is. Het moet gedaan zijn met die bizar hoge huurverhogingen.´ In 2012 had 13 procent van de huurders een betaalrisico; een verdubbeling ten opzichte van 2002. In absolute aantallen hadden in 2012 circa 384.000 huurders een betaalrisico; drie keer zo veel als onder eigenaren-bewoners.

Toegankelijkheid

Het PBL geeft ook aan dat de toegankelijkheid van sociale huurwoningen steeds slechter wordt. Per aangeboden sociale huurwoning, waren er in 2012 gemiddeld bijna vier woningzoekenden met een laag inkomen. Tien jaar eerder waren dit er nog drie.